خدمات (ICT) - گردآوری و تحلیل اطلاعات

 
üتهیه نقشه‌های شهری و بیرون شهری با دقت‌های متفاوت برای کاربردهای مختلف
 
ü تهیه و گردآوری اطلاعات بصورت میدانی و پیش‌بینی
 
ü نگاشت اطلاعات بر روی نقشه‌های شهری
 
ü تراکم‌سنجی به تفکیک کاربری‌های مختلف بر اساس درخواست مشتری
 
ü انجام نظرسنجی‌های تخصصی
 
ü بررسی، تحلیل و پیش‌بینی بازار
 
ü استخراج تعرفه‌ها و طبقه‌بندی سرویس‌ها
 
ü بررسی روند تغییرات و تحولات رفتار مشتریان، سرویس‌ها، شاخص‌های کلیدی
 
ü تهیه اطلاعات سرویس‌دهنده‌ها و سازندگان تجهیزات مخابراتی

 

طراحی و توسعه : مهراد وب